𝐕𝐚𝐥𝐞𝐧𝐭𝐢𝐧𝐞 𝐓ặ𝐧𝐠 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐒ứ𝐜-𝐋ễ 𝐓ì𝐧𝐡 𝐍𝐡â𝐧 𝐓𝐡ê𝐦 Ý 𝐍𝐠𝐡ĩ𝐚

+84908557615