Hoa Tai KIM Cương Sang Trọng – B3337/3 – QB1105

+84908557615